OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

(Poslednje ažuriranje: 29. jun 2018. god.)

 

Gedeon Richter Plc H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944 sa predstavništvom – PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj 29014035, PIB 105189199 (dalje u tekstu „mi“, „nas“ ili „Kompanija“) posvećeno je zaštiti privatnosti fizičkih lica. Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti služi u informativne svrhe, kako biste bili upoznati sa obradom ličnih podataka koje prikupimo od korisnika, pretplatnika, posetilaca (dalje u tekstu zbirno „Subjekti podataka“) usluga (dalje u tekstu „Usluge“) našeg vebsajta (dalje u tekstu „Vebsajt“). Subjekti podataka mlađi od 16 godina (dalje u tekstu „Maloletna lica“) ne ispunjavaju uslove za korišćenje naših usluga i molimo maloletna lica da Kompaniji ne dostavljaju bilo koje lične podatke.

Molimo vas da pročitate ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti zajedno sa našim opštim Uslovima korišćenja i Obaveštenjem o kolačićima (cookies).

U bilo kom trenutku možemo revidirati Obaveštenje o zaštiti privatnosti ažuriranjem ovog dokumenta i kada je neophodno tražićemo vašu saglasnost za izmene. Na početku ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti nalazi se oznaka „Poslednje ažuriranje“, na osnovu koje možete uvek znati kada je Obaveštenje o zaštiti privatnosti poslednji put ažurirano.

KO ĆE BITI RUKOVALAC PODATAKA?

Rukovalac podataka je Kompanija. Vaše podatke će obrađivati Kompanija u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Veća od dana 27 aprila 2016 godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, tj. „GDPR“) i važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije  br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012 koji se primenjuje na ovaj vebsajt.

U daljem tekstu zajednički naziv za gore navedene propise biće „Relevantni propisi“.

Kontakt za zaštitu podataka o ličnosti je: [email protected]

 

KOJA JE SVRHA OBRADE PODATAKA?

Obrađujemo lične podatke da bismo vam, na vaš zahtev, pružili usluge. Naši zaposleni će obrađivati lične podatke koje prikupimo od vas kao Subjekta podataka, čuvaćemo ih kao poverljive podatke i koristićemo ih u zakonite i relevantne svrhe za pružanje usluga.

Svrhe u koje se vrši obrada ličnih podataka i takvo korišćenje vaših ličnih podataka mogu biti:

 1. povezane sa našim Uslugama, i to:
  • postupanje po vašim zahtevima dostavljenim preko našeg Vebsajta, odgovor na vaše upite ili zahteve;
  • obezbeđivanje komunikacionog kanala za dostavljanje vaših obaveštenja o neželjenim reakcijama u svrhe farmakovigilance,
  • omogućavanje boljeg pretraživanja našeg Vebsajta i poboljšanje Vebsajta.
 2. identifikacija Subjekata podataka koji koriste naše Usluge;
 3. kreiranje, održavanje i upravljanje vašim pretplatničkim profilom;
 4. praćenje statusa vašeg zahteva ili molbe;
 5. da bismo vam poslali administrativna obaveštenja ili saopštenja koja se odnose na vaše korišćenje naših Usluga;
 6. radi zaštite od prevarne radnje i sprečavanja prevarne radnje, zloupotrebe i obezbeđivanja bezbednosti komunikacija na našem Vebsajtu;
 7. da bismo vam omogućili korisničku podršku; ili
 8. za potrebe postupanja po žalbama i sprovođenja naših opštih Uslova korišćenja, Obaveštenja o zaštiti privatnosti i Obaveštenja o kukijima.  

 

KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA?

Osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti, obrada ličnih podataka o vama je dobrovoljna i zasniva se na vašoj svojevoljnoj saglasnosti. Imate pravo da povučete svoju datu saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje date saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu prethodno date saglasnosti pre povlačenja iste. U slučaju da ne dostavite zahtevane lične podatke, to nas može onemogućiti u pružanju Usluga.

Kada su u pitanju obaveštenja koja se odnose na neželjena dejstva, pravni osnov za obradu podataka je zakonska odredba koja od nas zahteva da poštujemo evropske i nacionalne zakone o farmakovigilanci.

Ako sklopite sa nama ugovor, ili se pretplatite na naše Usluge, vaše lične podatke ćemo obrađivati shodno članu 6 (1) i (b) GDPR ičlanu 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije u onoj meri u kojoj je obrada takvih podataka neophodna da bismo mogli da vam pružimo Usluge koje zahtevate od nas ili da bismo preduzeli korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovora sa nama.

 

KOJE LIČNE PODATKE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO?

Tokom izvođenja naših aktivnosti, i u gore naznačene svrhe, sledeće lične podatke o Subjektima podataka možemo da obrađujemo (prikupljamo):

 • Ime (lično ime i prezime). Ova informacija nam dozvoljava da vas identifikujemo. Ako date svoju saglasnost za dobijanje naših biltena, moramo imati evidentirane vaše ime i imejl adresu.
 • Jezik koji koristite. Ova informacija nam dozvoljava da sa vama komuniciramo na jezicima koje razumete.
 • Imejl adresa. Ova informacija nam dozvoljava da vas identifikujemo i da vam dostavljamo saopštenja (ako date svoju saglasnost za prijem takvih saopštenja). Vaš imejl takođe koristimo kada od vas tražimo povratne informacije o kvalitetu pružanja naših Usluga ili kada vam pružamo usluge korisničke podrške.
 • Informacije o nalogu. Prilikom registracije ili odjavljivanja (otkazivanja registracije) na našem Vebsajtu, prikupljamo i čuvamo pretplatničku IP adresu i datum i vreme potvrde u njihovom pretplatničkom profilu. Obradu ovih podataka vršimo da bismo održavali nivo bezbednosti našeg Vebsajta i sopstvenog naloga naših pretplatnika, kao i da bismo sprečili lažne prijave na vebsajt.
 • Informacije o neželjenim reakcijama. Ove informacije su nam neophodne kako bismo mogli da obradimo i istražimo neželjene reakcije, i dostavimo regulatoru obaveštenje o njima. Vaše obaveštenje mora da sadrži ime lica koje podnosi izveštaj, vaš broj telefona i imejl adresu; vašu struku; informacije o pacijentu; inicijale pacijenta; datum rođenja pacijenta; pol pacijenta; opis neželjenog događaja, uključujući i simptome koje je pacijent imao; opis neželjenih dejstava, neželjenih stanja, istoriju bolesti pacijenta, druge bolesti u slobodnoj formi; primećeni neželjeni događaji, kao što je smrt; neposredna opasnost po život; neophodno lečenje; uporno ili značajno narušavanje zdravlja, ili gubitak funkcije; nastale smetnje u razvoju ili urođene mane; informacije o lekovima; datum otpočinjanja i prestanka uzimanja leka; uzeti lekovi/narkotici.
 • Informacije o porukama. Vodićemo evidenciju o komunikaciji sa vama, uključujući i bilo koje žalbe koje nam dostavite, uključujući i bilo koje informacije da ste poruke pročitali odnosno primili, kako bismo vam pružili korisničku podršku i postupali po vašim žalbama.
 • Informacije o opštem korišćenju usluga. Informacije koje nas obaveštavaju o tome kako koristite naše Usluge kada koristite naš Vebsajt, uključujući i navike u pretraživanju i prioritete, evidenciju pretraga koje ste izvršili na našem Vebsajtu i aktivnost pretraživanja (uključujući: IP adresu, vreme posete, posećene stranice, interakcije na stranici, informacije o lokaciji sa ograničenim podacima, uređaj i softver korisnka, prva poseta ili ponovljene posete, informacije o izvoru/uređaju sa kog ste pristupili našem vebsajtu). Ove informacije koristimo da bismo poboljšali Usluge koje vam pružamo, kao i da bismo identifikovali zone poboljšanja kvaliteta naših Usluga.
 • Dodatne informacije vezane za podnošenje zahteva putem Vebsajta – radi prijave neželjenog dejstva, dobijanja stručnih informacija o leku, problema sa korišćenjem
  sajta / naloga ili iz razloga koji se svrstavaju u ostale razloge.
  Radi upućivanja navedenih zahteva, pored informacija o neželjenim reakcijama (u slučaju kada se zahtev odnosi na prijavu neželjenog dejstva) koje su u gornjem delu teksta zasebno precizirane potrebno je dostaviti minimum sledeće podatke: podatke o zemlji, zvanju, e-mail adresi. Obavezna sadržina zahteva je i tekst poruke koji upućujete u kom nam možete učiniti dostupnim i neke druge podatke u pogledu kojih će se primenjivati sve odredbe i pravila iz ovog Obaveštenja. Pored navedenih, prilikom podnošenja zahteva, možete nam učiniti dostupnim i naročito sledeće podatke: podatke o gradu, adresi, pošti i telefonu.

Naše usluge nemaju za cilj prikupljanje osetljivih podataka od Subjekata podataka, osim informacija o neželjenim reakcijama (podaci o zdravlju) u svrhe farmakovigilance.

 

KOJE RADNJE OBRADE SPROVODIMO?

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzeti sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim.

 

DA LI KORISTIMO “KOLAČIĆE“?

Naš vebsajt može da koristi „kolačiće“ kako bi razlikovao vas od drugih korisnika našeg Vebsajta. To nam pomaže da vam pružimo udobno pretraživanje našeg Vebsajta, i takođe nam dozvoljava da poboljšamo naš Vebsajt.

„Kolačić“ je mali fajl koji se sastoji iz slova i brojeva koji čuvamo na vašem pretraživaču ili hard-disku vašeg kompjutera, ako prihvatite to. „Kolačići“ sadrže informacije koje se prenose na hard-disk vašeg kompjutera.

Za više informacija o upotrebi „kolačića“ na našem Vebsajtu, molimo pročitajte Obaveštenje o „kolačićima“ na adresi:

 OBAVEŠTENJE O “KOLAČIĆIMA”.[MM1] 

 

GDE SE ČUVAJU INFORMACIJE I KOME ĆE INFORMACIJE BITI VIDLJIVE?

Pristup vašim ličnim podacima će imati samo ona ovlašćena lica i odeljenja unutar Kompanije koja suštinski moraju biti upoznata sa tim podacima da bi mogli da sprovedu svoje aktivnosti. Nijedan vaš lični podatak nećemo saopštavati trećim stranama, niti bilo kojim eksternim telima ili organizacijama, osim kako je niže navedeno, ili ukoliko nam vi ne date svoju saglasnost za prenos podataka ili ukoliko se prenos podataka ne zahteva po osnovu primene zakona, odn. ukoliko prenos podataka nije zakonom dozvoljen.

Kada se radi o informacijama dostavljenim prilikom obaveštavanja o neželjenoj reakciji, te informacije ćemo saopštiti Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd, Vojvode Srtepe 458, vebsajt: www.alims.gov.rs broj telefona/faks: 011/3951-130; imejl adresa: [email protected]  , kao i drugim regulatornim telima u skladu sa obavezama Kompanije na osnovu relevantnih propisa u oblasti farmakovigilance.

Možemo da angažujemo i treće strane kao obrađivače podataka (dalje u tekstu „Obrađivač podataka“) koji će nam pružati usluge, i možemo razmeniti vaše lične podatke sa takvim trećim stranama, kao i sa pravnim i drugim savetnicima, konsultantima koji nam pomažu. Ipak, u takvim slučajevima, uvek činimo sve da sačuvamo poverljivost vaših ličnih podataka, na primer zaključenjem ugovora o čuvanju poverljivosti i nesaopštavanju ličnih podataka.

 

KOLIKO DUGO ĆE LIČNI PODACI BITI ZADRŽANI?

Lične podatke ne zadržavamo duže nego što je to neophodno da bismo ispunili svrhe u koje su takvi lični podaci bili obrađivani (prikupljani), osim ukoliko se od nas konkretno ne zahteva duža obrada ličnih podataka shodno odredbama važećih zakona.

Lične podatke ćemo izbrisati i ukloniti

 1. ako povučete datu saglasnost na osnovu koje se vrši obrada podataka i ako ne postoji nijedan drugi pravni osnov za obradu tih podataka;
 2. ako su lični podaci nezakonito bili obrađivani; i
 3. ako lični podaci moraju biti izbrisani zbog usklađivanja sa zakonskom obavezom kojoj podleže Kompanija,
 4. u drugim slučajevima predviđenim relevantnim propisima

Brisanje ne sme da se odnosi na obradu ličnih podataka u onoj meri u kojoj je takva obrada neophodna radi usaglašavanja sa zakonskom obavezom po kojoj je Kompanija dužna da izvrši obradu podataka u svrhe sprovođenja naučnih ili istorijskih istraživanja ili u statističke svrhe.

 

KOJI SE MEĐUNARODNI PRENOSI PODATAKA JAVLJAJU?

Osim ukoliko ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti ne nalaže drugačije, ili ako niste drugačije obavešteni u bilo kom drugom našem saopštenju, vaše lične podatke ne prenosimo u neku drugu zemlju ili na neku drugu teritoriju izvan granica Evropske ekonomske oblasti.

Ovim putem vas obaveštavamo da, ako nam dostavite informacije u svrhu farmakovigilance vaši lični podaci mogu biti preneti i na teritorije i u zemlju izvan granica Evropske ekonomske oblasti. U takvom slučaju, Kompanija će obezbediti adekvatan i dovoljan nivo zaštite vaših ličnih podataka usvajanjem i sprovođenjem adekvatnih mera zaštite kako bi se obezbedila zaštita vaših ličnih podataka po osnovu zakonskih ili ugovornih obaveza, obezbeđujući nivo zaštite ličnih podataka koji je sličan nivou zaštite tih podataka koji se primenjuje u Evropskoj uniji. U pogledu prenosa podataka o ličnosti, Kompanija će postupati u skladu sa svim obavezama ustanovljenim relevantnim propisima.

 

KAKO OBEZBEĐUJEMO INTEGRITET PODATAKA?

Svi praktično primenjivi i razumni koraci biće preduzeti kako bi se obezbedila tačnost ličnih podataka koji se kod nas nalaze. Molimo vas da svoje lične podatke ažurirate i da nas obaveštavate o bilo kojim izmenama vaših ličnih podataka koje nam dostavljate.

 

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Preduzećemo sve neophodne korake kako bismo obezbedili bezbednost ličnih podataka i izbegli neovlašćeno ili slučajno pristupanje istim, njihovo prikupljanje, korišćenje, saopštavanje, kopiranje, izmenu, raspolaganje njima, njihovo brisanje ili drugo neovlašćeno korišćenje istih. Ovim putem napominjemo da elektronski prenos informacija ne može u potpunosti biti siguran. Koristimo Secure Sockets Layer (bezbednosni protokol za slanje poverljivih podataka preko Interneta) (dalje u tekstu „SSL“) i tehnologiju enkripcije lozinkom kako bismo zaštitili bezbednost informacija koje obrađujemo. Napominjemo da imate afirmativnu dužnost da informacije koje se odnose na lozinku čuvate bezbedno i da te podatke ne delite sa trećim licima.

Bilo koje informacije koje primimo o mogućim neželjenim događajima u vezi sa našim proizvodima biće dostupne na uvid samo ograničenom broju članova našeg osoblja koje mora da ima pristup takvim podacima u cilju daljeg obavljanja svojih respektivnih radnih dužnosti kada su ti podaci u pitanju, i ti podaci su zaštićeni sprovođenjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera.

 

KOJA SU VAŠA PRAVA I NA KOJE PRAVNE LEKOVE MOŽETE DA SE POZOVETE?

Imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka, kao i uvid u Vaše lične podatke i njihovo kopiranje. Po podnetom zahtevu za obaveštenje postupićemo najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahteva. Omogućićemo vam uvid, odnosno predati kopiju na vaš zahtev najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva. Ukoliko iz opravdanih razloga nismo u mogućnosti da postupimo u prethodno navedenim rokovima, o tome ćemo vas obavestiti i u obaveštenju ćemo odrediti novi rok za postupanje, ali ne duži od 30 dana od isteka prethodno navedenih rokova.  Pored toga, imate pravo da tražite ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, prekid i privremenu obustavu obrade Vaših ličnih podataka. O ovom zahtevu odlučićemo u roku od 15 dana od podnošenja zahteva i obavestiti vas o odluci. Preduzećemo sve praktično primenjive i razumne korake kako bismo obezbedili tačnost ličnih podataka koji se kod nas nalaze. Obeležićemo lične podatke ako smatrate spornom njihovu tačnost ili status ažuriranja, i takav zahtev ne može biti verifikovan izvan svake sumnje. Možete od nas zahtevati da izbrišemo vaše lične podatke, ali možda ćemo u skladu sa zakonom morati da čuvamo takve informacije i možda nećemo smeti da ih brišemo (ili blokiramo, ili obeležimo takve informacije u nekom vremenskom periodu, u kom slučaju ćemo postupiti saglasno sa vašim zahtevom za brisanje tih informacija tek nakon ispunjenja tih zakonskih obaveza).

Možda ćemo prilikom ostvarenja prava navedenih u ovom delu od vas zahtevati da nam dostavite dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta.

 

Pored gore navedenog, imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe nadzornom organu. Ovaj vebsajt može da sadrži i linkove ka vebsajtovima trećih strana. Ti povezani vebsajtovi nisu pod našom kontrolom, i njih regulišu njihove sopstvene politike (zaštite) privatnosti. Nismo odgovorni za prakse koje se odnose na zaštitu privatnosti koje primenjuju bilo koji tako povezani vebsajtovi.

 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI SA OVIM OBAVEŠTENJEM O ZAŠTITI PRIVATNOSTI?

Za više informacija o upitima i zahtevima Subjekata podataka koji se odnose za zaštitu privatnosti i zaštitu podataka, molimo kontaktirajte Kompaniju putem sledećih namenskih kanala:

 

Richter Gedeon Nyrt.

Representative Office Serbia

Vladimira Popovića  br. 6

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel./Fax. 0116608998; 0116608958

Ili putem e-maila na adresu [email protected]

 


 [MM1]Insert link about Cookies notice